Cmias.cz
CZ
Košík0 Kč
CmiasDomovská stránkaCmiasO nákupu

Reklamační řád pro spotřebitele

 
Tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu cmimusic.cz od společnosti:

CMI Music s.r.o., se sídlem Kladská 1117/25, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,

IČ: 25278851, DIČ: CZ25278851                                      

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43985

Adresa pro doručování: Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové

Telefonní číslo: 800 173 945, kontaktní e-mail: obchod@cmias.cz

 

Provozovatelem internetového obchodu cmimusic.cz je společnost:

CMI eBike s.r.o.

Pražská třída 755/176, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 25276492

 

1.   Za jaké vady zboží odpovídáme?


1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:


 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů

 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá

 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a

 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.


Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele.

 

2.   Jaká je záruční doba?


2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.


2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.


 

3.   Jaká práva z vadného plnění máte?


3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.


3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

a)  Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží, které bylo prodáváno se slevou s uvedením specifikované vady, ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady.Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jinýzde uvedený způsob vyřízení reklamace.

e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo

 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo

 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

 • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.


3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)je,že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

a)  došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)  jste použili věc ještě před objevením vady;

c)  jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

d)  jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.


 

4.   Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?


4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;

 • jste vadu sami způsobili; nebo

 • uplynula záruční doba.


4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

 • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

 


5.   Jak postupovat při reklamaci?


5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 


5.2. Reklamace přijímáme v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, a v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.

Pokud máte zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my nebo na místě k vám bližším.


5.3. Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

 • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla nebo provozovny (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

 • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.


5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.


5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.


5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.


 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 20. září 2021.

 

Seznam servisů

Záruční a pozáruční servisy na elektronické hudební nástroje

 

Záruční a pozáruční Servis YAMAHA a Line6 produktů ( veškerá elektronika)

Vedoucí servisu: Ing. Pavel Kramarz

Za Cukrovarem 976
196 00 Praha 9 Čakovice

tel.: 608 501 208
email: servis@dhn.cz 

 

Audiana Music s.r.o.

Zábrdovická 25/2
615 00 Brno

tel.: 543 256 124
mobil: 737 285 418, 737 285 415
email: info@audianamusic.cz

Servis a ladění klavírů

Mgr. Pavel Kupčák
CMI Music s.r.o.
Kladská 1117
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 800 173 945 
e-mail: obchod@cmias.cz

Petr Langer 
Prostějov, Lužická 6, 796 01 
tel.: +420 582 332 780
 Záruční a pozáruční servisy na žesťové dechové nástroje

 

Jan Rada 
Praha 6 - Liboc
Nová Šárka 31/482, 161 00 
tel.: +420 224 213 966 
e-mail: info@jan-rada.com

Tomáš Mucha 
CMI Music s.r.o.
Kladská 1117
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 800 173 945 
e-mail: obchod@cmias.cz 


Záruční a pozáruční servisy na dřevěné dechové nástroje

Tomáš Mucha 
CMI Music s.r.o.
Kladská 1117
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 800 173 945 
 
Křečmerová & Krečmer 
Albrechtice nad Orlicí
ul. 1 máje 201, 517 22 
tel.: +420 494 377 864 
e-mail: jamazd@tiscali.cz 

Petrus Jacobus Groot

ulice Mlýnská č. 375
783 55 Velký Újezd
mob.: +420 608 962 690
tel.: +420 585 947 577
e-mail: pjgroot@volny.cz
web: www.pjgroot.wz.cz


 

  
Záruční a pozáruční servis na audio-video přístroje Yamaha 

TVR servis s.r.o.
Mladoboleslavská 73
197 00 Praha 9
tel.: +420 286 892 862
mob.: +420 603 241 966
e-mail: tvrservis@centrum.cz
www: www.tvr.cz

Reklamační protokol ke stažení 


1352810669_arrow_down   stáhnout   Reklamační protokol     1352810791_pdf
Správné zabalení zásilky dle podmínek pro přepravu firmou PPL.
 
Návod na zabalení najdete zde.
Doprava zdarma
Doprava zdarma
při nákupu nad 2.000 Kč. Dnes objednáte, dnes expedujeme
Volejte specialistům zdarma
800 173 945
po - pá    8:00 - 17:00
Volejte specialistům zdarma
Možnost vrácení zboží
Možnost vrácení
U nás máte možnost vrátit zboží bez problémů do 30 dnů
Prodloužená záruka
Prodloužená záruka
Na vybrané produkty poskytujeme prodlouženou záruční lhůtu 3 roky
Přehled novinek a akční nabídky zdarma do e-mailu
adresa   CMI Music s.r.o.
Kladská 1117/25
500 03 Hradec Králové
IČO: 25278851
   
adresa   CMI plaza
Prodejna hudebních nástrojů
Kladská 1117/25
500 03 Hradec Králové
   
adresa   eBikeHK
Prodejna elektrokol
Pražská třída 755/176
500 04 Hradec Králové
email   obchod@cmias.cz

mobil  800 173 945
zelená linka zdarma
Najdete nás i na MALL.CZ
Naše www
 
facebook           instagram           youtube           twitter
Možnosti plateb
platby-moznosti
Zlaté Ověřeno zákazníky
HeurekaGarantovaný nákup
Mapa sortimentu
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Zásady ochrany osobních údajů.